Suoraan sisältöön

Tietoa oppimisvaikeuksista

 • Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan opetettavien taitojen oppimisen vaikeutta. Ne ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena.
 • Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Riippuen määrittelystä niitä esiintyy 5-20 prosentilla.
 • Oppimisvaikeuksien ilmenemismuodot voivat vaihdella iän ja oppimishaasteiden mukaan.
 • Ennen kouluikää ne näkyvät esimerkiksi motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden tai hahmottamisen vaikeuksina.
 • Koulussa lukeminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, matematiikka tai kielten oppiminen voi olla hankalaa.
 • Keskittyminen sekä työn aloittaminen ja suunnitteleminen voi olla vaikeaa.
 • Monilla oppimisen ongelmat jatkuvat vielä aikuisinakin vaikeuttaen arjen hallintaa, kouluttautumista ja työssä pärjäämistä.
 • Syyt liittyvät aivotoimintaan – ei esimerkiksi yrittämisen puutteeseen, kielitaidottomuuteen tai laiskuuteen.
 • Oppimisvaikeuksien ajatellaan olevan aivojen hermoverkkojen erilaiseen aktivoitumiseen liittyviä häiriöitä.
 • Oppimisen erityisvaikeuksista puhutaan silloin, kun vaikeudet ovat suhteessa muuhun henkilön osaamiseen ja taitoihin nähden suuria, eikä niiden taustalla ole muita sairauksia.
 • Ne eivät selity kokonaiskehityksen viiveellä, oppimistilaisuuksien puutteella, käytös- tai tunnehäiriöillä. Oppimisvaikeudet voivat kuitenkin esiintyä yhdessä näiden piirteiden kanssa.
 • Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen, jolloin se koskettaa vain yhtä oppimisen aluetta, kuten lukemista. Usein samalla henkilöllä voi esiintyä monenlaisia oppimisen erityisvaikeuksia samanaikaisesti.
 • Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista puhutaan, kun suoriutuminen on monella osa-alueella heikkoa. Tällöin yleinen lahjakkuustaso on matala.
 • Oppimisessa voi olla vaikeuksia myös muista kuin kehityksellisistä syistä.
 • Ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi jokin neurologinen eli hermostoon liittyvä sairaus tai vaurio, kuten aivovamma, aivoverenkiertohäiriö tai CP-vamma.
 • Mielenterveydelliset syyt, kuten masennus, ahdistus tai koulu/työuupumus voivat vaikeuttaa oppimista.
 • Häpeän, turhautumisen ja erilaisuuden kokemukset ovat tavallisia oppimisvaikeuksien yhteydessä.
 • Oppimisvaikeuksien varhainen huomaaminen ja oikeanlainen tuki vahvistavat itsetuntoa ja mielenterveyttä.
 • Kaiken ikäiset hyötyvät oppimisen vaikeuksien tunnistamisesta ja tarpeen mukaisesta ohjauksesta, tukitoimista ja kuntoutuksesta.

Lisätietoa:

oppimisvaikeus.fi
Tietoa oppimisen esteistä (NMI)


Sisältö päivitetty 28.02.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons