Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevasta uudistuksesta

Kuntoutussäätiö jätti 16.3.2022 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamisesta. Lausunto jätettiin lausuntopalveluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuonna hyvinvointialueille, ja palvelujen sisältöjä uudistetaan. Lakiehdotuksessa esitetään, että yksityisiä ja julkisia sote-palveluiden tuottajia rekisteröitäisiin ja niiden laatua valvottaisiin samoin periaattein.

Kuntoutussäätiön mielestä yksityisiä ja julkisia toimijoita koskevien vaatimusten tulee olla yhtenäisiä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen esitystä valvonnan uudistamisesta sen lähtökohtien, tavoitteiden ja sisältöjen osalta pääasiassa tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina.

Säätiön näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että julkiseen rekisteriin kirjautuvat yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös julkiset palveluntuottajat, ja valvonta kohdentuu niin yksityisiin kuin julkisiinkin palveluiden tuottajiin.

On myös tärkeää saattaa hajanaiseksi ja osittain vanhentuneeksi jäänyt lainsäädäntö ajan tasalle ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Kuntoutussäätiö katsoo lakiesityksessä jossain määrin ongelmalliseksi, että yksityisen sektorin palvelutuottajilta edellytettäisiin pidemmälle meneviä toimilupiin sisältyviä reunaehtoja kuin julkisen sektorin toimijoille. Yhdenvertaisuuden tulisi koskea myös näitä toimilupia koskevia periaatteita sektorista riippumatta.

Laki vaatii selkiyttämistä järjestöihin ja yleishyödyllisiin yhteisöihin kohdistuvissa velvoitteissa

Lakiesityksessä tulisi Kuntoutussäätiön mielestä selkiyttää, kuuluvatko lain soveltamisalaan järjestösektorin yleishyödyllisessä mielessä (ilman varsinaista ansaintatarkoitusta) tuottamat toiminnot. Kuntoutussäätiö korostaa, että laissa tulee määritellä mahdollisimman yksiselitteisesti se, mitä vastikkeellisuus ja vastikkeettomuus sekä palveluiden satunnaisuus tarkoittaa.

Laissa tulee säätiön mukaan olla selkeä tulkinta siitä, milloin toiminta ei täytä ansainta- ja satunnaisuustarkoitusta. Monella järjestöllä ja yleishyödyllisellä säätiöllä on sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää toimintaa, jolla ei ole tarkoitus tuottaa voittoa tai ansaintaa sinänsä. Toiminnalla voidaan tukea esimerkiksi ihmisten toimintakyvyn vahvistamista ilman liiketoiminnallisia pyrkimyksiä, mutta toimintaa toteutetaan pitkäjänteisesti.

Kuntoutussäätiö pitää tärkeänä, että lakiehdotus on muotoiltu niin, että se mahdollistaa järjestöille ja yleishyödyllisille säätiöille vastikkeettoman vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen ilman lakiesityksen mukaista rekisteröintivelvollisuutta.

Lakiehdotuksessa säädettäisiin sote-palveluntarjoajien edellytykset

Valmisteltuun lakiehdotukseen sisältyisivät sekä palvelunjärjestäjien omavalvontaa ja valvontaa koskevat säännökset että yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia koskevat säännökset niiden toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja valvonnasta.

Laissa säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kaikille palveluntuottajille edellytykset, joiden perusteella palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröitäisiin.

Tavoitteena on yhtenäistää nykyistä sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta ottaen huomioon uudistuvat palvelujen tuottamistavat.

Lakiehdotuksessa myös täsmennetään palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa, mikä mahdollistaa käytettävissä olevien valvontaviranomaisten resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen.

Uudistuksen tavoitteena on, että ehdotetun lain myötä sekä yksityiset että julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja palveluyksiköt rekisteröidään samaan valtakunnalliseen palveluntuottajia koskevaan rekisteriin.

Kuntoutussäätiön lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

Lakiehdotus Lausuntopalvelussa


Sisältö päivitetty 17.03.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons