Suoraan sisältöön

Monituottajamallin ja hyte-työn kirkastaminen hyviä muutoksia hallituksen uudessa sote-lakiesityksessä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen muokkauksia sote-lakipakettiin pääsääntöisesti oikeansuuntaisina. Kuntoutussäätiö korosti omassa lausunnossaan erityisesti monituottajamallia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen selkiyttämistä sekä järjestöjen roolia sote-rakenteissa.

Monituottajamalli olisi edelleen mahdollinen

Hallituksen muokatussa esityksessä palvelujen monituottajuus olisi edelleen mahdollista. Tässä huomioitaisiin perustuslakivaliokunnan reunaehdot.

Palveluja voisi edelleen hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta laajasti. Kaikkia palveluja olisi mahdollista hankkia, jollei niiden hankkimista ei ole erikseen laissa kielletty. Palveluseteliä voisi edelleenkin käyttää.

Kuntoutussäätiön mielestä olisi tärkeää, että tulevat hyvinvointialueet kävisivät jatkuvaa ja aktiivista vuoropuhelua alueensa yritysten ja järjestöjen kanssa. Näin ne toimisivat paitsi tilaajina myös toimijoina alueen toimivien palvelumarkkinoiden turvaamisessa.

Hyvää hallituksen muutetussa esityksessä on, että hyvinvointialueiden ja sosiaali- ja terveysministeriön välistä suhdetta on selkeytetty niin, että ohjauksella ei puututtaisi yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueen tehtäviin ja palvelutuotantoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kunnilla ja järjestöillä tärkeä rooli

Monissa sote-lakipakettiin saaduissa lausunnoissa on todettu, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuissa on epäselvyyttä.

Hallituksen muutetussa esityksessä hyvinvointialueen olisi toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi sen olisi tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä alueellaan toimivien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten järjestöjen kanssa.

Järjestöjen monipuolinen toiminta tulisi saada mukaan hyvinvointialueiden rakenteisiin

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yhtenä erityispiirteenä ja vahvuutena on elävä ja laaja järjestökenttä. Järjestöt tuottavat palveluita, mutta niillä on myös runsaasti erilaista vapaaehtoistoimintaa ja auttamistyötä. Järjestöt välittävät kokemusasiantuntijoita, antavat vertaistukea sekä tarjoavat erilaisia kynnyksettömiä palveluita esimerkiksi kuntoutujien tueksi.

Epäselvää edelleen on, missä määrin järjestölähtöisen toiminnan edellytykset on huomioitu hallituksen muutetussa esityksessä. Järjestöjen toiminta tulisi kytkeä tiiviimmin osaksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palvelukokonaisuutta. Järjestöjen auttamis- ja vapaaehtoistoiminnan pitäisi olla saumaton ja pysyvä osa hyvinvointialueiden palvelurakenteita.

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella 15.6.–25.9.2020 saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Lausuntoja saatiin 804. Esitysluonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle 14.10.2020. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa. Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue.

Lisätietoja

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen, 044 7813 117


Sisältö päivitetty 16.10.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons