Suoraan sisältöön

SOSKU-hanke

EU_EAKR_ESR_FI

VipuvoimaaEU

SOSKU_THL

 

 

 

 

 

 


Kuntoutussäätiön hanke on osa Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallista kehittämishanketta (SOSKU) 2015 – 2018, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). SOSKU-hankkeen tavoitteena on työelämän ulkopuolella ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja, joita tuetaan tutkimuksella ja koulutuksella.

Tavoitteet

Kuntoutussäätiön SOSKU-hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää muissa SOSKU-hankkeissa/kunnissa tehtävää sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistyötä. Hanke toimii kehittämisprosessien käynnistämisen, ylläpitämisen sekä suuntaamisen peilinä ja fasilitaattorina. Hankkeen toteutukseen osallistuvat projektikoordinaattori, kaksi tutkija-kehittäjää, projektiassistentti ja kokemusasiantuntijoita. Kuntoutussäätiö

  • tukee ja edistää kuntien SOSKU-hankkeissa toteutettavaa sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä lähtökohtana paikalliset ja asiakasryhmäkohtaiset (esimerkiksi nuoret) tarpeet, voimavarat sekä palveluprosessit
  • toteuttaa näistä lähtökohdista tapahtuvaa yhteiskehittämistä
  • kokoaa, kuvaa, jäsentää ja analysoi kuntien SOSKU-hankkeiden kehittämistyötä ja sen tuloksia siten, että on mahdollista tukea sekä hankkeita että lainsäädäntötyötä ja päätöksentekoa
  • luo yhteistyössä hankkeiden kanssa sosiaalisen kuntoutuksen laatukriteereitä (esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn arvioimisen välineitä)
  • tarjoaa keinoja ja malleja, jotka toimivat asiakastyön pohjana sekä palvelevat asiakkaan omien tavoitteiden hahmottumista, voimaantumista ja asiakaslähtöisyyden toteutumista
  • toteuttaa kehittävää arviointia ja tutkimusta, jonka tulokset tukevat sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistä sekä välittömästi (SOSKU-hankkeissa) että yleisemmin.

Toteutus

Kuntoutussäätiön toteuttaman SOSKU-hankkeen konkreettiset toimenpiteet jakautuvat kolmeen tasoon. Kuntien SOSKU-hankkeet ja toimijat voivat tarpeidensa ja kiinnostuksensa mukaan osallistua joko joihinkin tai kaikkiin kolmella eri tasolla omaa kehittämistyötään tukeviin toimenpiteisiin. Kehittämistyön paikallistason tulokset tuodaan aina seuraavalle tasolle työstettäväksi, minkä jälkeen tuotokset ja niiden synnyttämät jatkoideat ym. palautetaan alue- ja paikallistasolle.

Ensimmäinen taso kehittämisen tukemisessa toteutuu mahdollisimman kattavasti eri SOSKU-hankkeiden/kuntien kohdalla ja se toteutetaan yhteistyössä THL:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun hankkeiden kanssa. Kunnille tarjotaan 1 – 2 kertaa vuodessa alueellisia ja/tai valtakunnallisia areenoita, joissa ne pääsevät jakamaan sekä jäsentämään oman kehittämistyönsä ideoita, suunnitelmia ja kokemuksia. Näissä laajemmissa kokoontumisissa/työkokouksissa kunnat saavat myös Kuntoutussäätiön SOSKU-hankkeen kokoamaa ajantasaista tutkimus- ja seurantatietoa niiden sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden toimivuudesta, laadusta ja hyvistä käytännöistä sekä  omien hankkeidensa etenemisestä.

Toinen taso tarjoaa kuntien SOSKU-hankkeille mahdollisuuden oman kehittämistyönsä fokusoidumpaan edistämiseen, onnistumisten ja esteiden tutkimiseen sekä innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen ilmenneiden haasteiden ja teemojen pohjalta. Käytännössä tämä tapahtuu kokoamalla eri hankkeita yhdistäviä toimijaryhmiä kokemuksellisen oppimisen ja yhteiskehittämisen välineiden avulla tapahtuvaan työpaja-työskentelyyn. Työpaja-prosessit voivat olla lyhytkestoisia ja pienimuotoisia tai toisaalta pitkäkestoisia ja laaja-alaisempia tai alueellisia, eri hankkeita/kuntia yhdistävien tarpeiden mukaisesti.

Kolmas taso tarjoaa muutamalle, alueellisesti sekä palveluiden järjestämistavan suhteen edustavalle kuntatason SOSKU-hankkeelle mahdollisuuden päästä mukaan intensiiviseen verkostokehittämisen prosessiin. Prosessin edetessä kunnat saavat tiivistä ja pitkäkestoista tukea mm. asiakkaidensa sosiaalisen toimintakyvyn sekä osallisuuden edistämiseen ja palveluiden yhteis-/verkostokehittämiseen (esim. kehittäjäasiakkaat, kokemusasiantuntijat ja -arvioijat, vertaisohjaajat, ammattilais – vertaistyöparitoiminta), uudenlaisten työotteiden, menetelmien, ammatillisuuden ja johtamisen kehittämiseen sekä palveluprosessien paikalliseen integrointiin. Käytännössä tämä tapahtuu ao. kunnissa ja osana niiden perustoimintaa (kokoukset, kehittämispäivät, arjen vuorovaikutukseen osallistuminen, kuntien SOSKU-hankkeiden omat tilaisuudet) sekä niiden työntekijöitä, esimiehiä, asiakkaita, yhteistyötahoja ja kolmatta sektoria kokoavissa paikallisissa verkosto-työpajoissa ja/tai pienemmissä työryhmissä.

Lisätietoja

Ala-Kauhaluoma Mika

Yhteyspäällikkö, VTT

044 781 3096 | mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 21.03.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons