Suoraan sisältöön

Kirjoitusohjeet

Kuntoutus on tieteellis-ammatillinen aikakausjulkaisu, joka sisältää kirjoituksia kuntoutuksesta ja sitä sivuavista aloista. Kirjoitukset voivat olla vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita tai vertaisarvioimattomia katsauksia tai analyysejä, puheenvuoroja, koulutusesittelyjä, kirjaesittelyjä ja lectio praecursorioita sekä kuntoutuksen ajankohtaisia aiheita käsitteleviä lyhyitä kirjoituksia. Lehdessä julkaistaan myös maksullisia ilmoituksia ja mainoksia.

Yleistä

Tieteellisen artikkelin suositeltava enimmäispituus lähdeluettelo mukaan laskien on 40 000 merkkiä välilyönteineen. Laajahkojen asiantuntijakirjoitusten, kuten katsausten ja analyysien sekä puheenvuorojen, suositeltava enimmäispituus on mahdollinen lähdeluettelo mukaan laskien 20 000 merkkiä välilyönteineen. Muut kirjoitukset ovat tavallisesti lyhyempiä.

Käsikirjoituksissa käytetään 1,5 pisteen riviväliä ja 12 pisteen kirjasinkokoa, kirjasintyyppinä Times New Roman. Kappaleiden, otsikoiden ja lähdeluettelon lähteiden väliin jätetään tyhjä rivi. Tekstiä ei tasata, tavuteta, sisennetä, lihavoida tai alleviivata.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona (Word-tiedostona) toimitussihteerille: annika.laisola-nuotio@kuntoutussaatio.fi.

Sähköpostiviestissä mainitaan, tarjotaanko käsikirjoitusta tieteellisenä artikkelina vai jonain muuna kirjoituksena. Viestissä ilmoitetaan kirjoittajan (kirjoittajien) tiedot: nimi, puhelinnumero, postiosoite, oppiarvo, ammatti ja työpaikka.

Toimitus arvioi, hyväksyy ja toimittaa julkaistavat kirjoitukset. Kuntoutussäätiö pidättää oikeudet julkaistuihin kirjoituksiin ja niiden painettuun tai sähköiseen julkaisemiseen. Poikkeustapauksista sovitaan erikseen kirjallisesti.

Kirjoittajille ja tieteellisten artikkelikäsikirjoitusten vertaisarvioijille ei makseta palkkioita.

Kaikista kirjoituksista tarvitaan vähintään seuraavat tiedot:

  • kirjoittajatiedot: etu- ja sukunimi, tutkinnon lyhenne, maininta mahdollisesta dosentin arvosta, toimi, työpaikka
  • sisällöllinen otsikko ja mahdolliset alaotsikot
  • leipäteksti
  • lähdeluettelo, jos tekstissä on viittauksia
  • lectio praecursorian yhteydessä tarvitaan lisäksi väitöksen tiedot: yliopisto, väitöspäivämäärä, väitöskirjan nimi, julkaisusarja, painopaikka ja verkko-osoite
  • kirja-arvioissa arvioitavasta julkaisusta tulee ilmoittaa: kirjoittajan nimi, julkaisun nimi, kustantaja, painopaikka ja -vuosi sekä sivumäärä.

Taulukot ja kuviot

Grafiikat liitetään kirjoituksen oheen omina tiedostoinaan. Niiden paikka merkitään tekstiin. Taulukoiden ja kuvien otsikoiden on kerrottava mahdollisimman osuvasti olennainen sisältö. Mikäli tiedot ovat lainattuja, lähde on mainittava. Taulukoiden ja kuvien tulee olla viimeisteltyjä painovalmiiksi. Ne tulee tehdä mieluiten Excelillä.

Kieliasu

Kirjoituksen on oltava sujuvaa suomen kieltä. Lyhenteiden ja alaviitteiden käyttöä on vältettävä. Tekstissä saa käyttää vain väliotsikoita ja niiden alaotsikoita.

Lähteet

Käsikirjoituksen loppuun liitetään kirjallisuusluettelo, jossa lähteet ovat aakkosjärjestyksessä tekijän nimen mukaan. Saman tekijän tai tekijäryhmän useat teokset mainitaan aikajärjestyksessä, vanhimmat ensin. Saman tekijän samana vuonna kirjoittamat teokset erotetaan toisistaan vuosiluvun jälkeen merkittävällä pienellä kirjaimella (a, b). Toisten kanssa kirjoitetut saman tekijän julkaisut merkitään yksin kirjoitettujen jälkeen. Jos teoksella ei ole tekijää, teos aakkostetaan teoksen nimen mukaisesti. Lähdeluettelossa luetellaan täsmälleen ne lähteet, joihin viitataan kirjoituksen tekstiosassa. Lähde ja viite on merkittävä yksiselitteisesti toisiaan vastaavalla tavalla siten, että vähintään ensimmäinen nimi tai sana on sama kummassakin. Viitteiden määrän on pysyttävä kohtuullisena. Kirjoittaja vastaa viitteiden paikkansapitävyydestä ja täsmällisyydestä.

Lähdeluettelo suositellaan laadittavan seuraavan mallin mukaisesti. Huomaa, että sivunumeroiden välissä oleva viiva on joko pitkä ilman välilyöntejä tai lyhyt tavuviiva, jonka molemmin puolin tulee tyhjät välilyönnit.

Elo AL, Leppänen A (1999) Efforts of health promotion teams to improve the psychosocial work environment. J Occup Health Psychology 4, 2, 87–94.

Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim.) (2009) Asiakkaan äänellä. Arvioita ja odotuksia vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 80, Helsinki.

Pohjolainen T, Malmivaara A (2008) Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen. Teoksessa P Rissanen, T Kallanranta, A Suikkanen (toim.) Kuntoutus. Duodecim, Helsinki.

Viitteet merkitään tekstiin alla olevan mallin mukaan. Täsmälliseen ajatukseen tai väittämään viitattaessa lisätään sivunumero, kokonaiseen julkaisuun tai artikkeliin viitataan ilman sivunumeroa. Kiinnitä myös huomiota pisteen oikeaan paikkaan virkkeen lopussa: jos viitataan vain yhteen virkkeeseen, piste sijoitetaan sulkeiden jälkeen; jos viitataan useampaan edellä olevaan virkkeeseen, piste sijoitetaan sulkeiden sisään.

— (Elo & Leppänen 1999).

—. —. (Järvikoski ym. 2009, 27, Pohjolainen & Malmivaara 2008.)

Eettinen pohdinta

Silloin kun kirjoitus perustuu kirjoittajien tekemään tutkimukseen, jossa kohderyhmänä ovat yksilöt ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat yksilöt, Kuntoutus-lehti edellyttää joko tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai vähintään tutkijaryhmältä tähän liittyvää tutkimuseettistä pohdintaa.

Julkaisuosastot

Tieteelliset artikkelit

Tieteellinen artikkeli pohjautuu itsenäiseen tieteelliseen alkuperäistutkimukseen, joka on tuottanut uutta tietoa. Se voi olla myös systemaattinen katsaus, jossa jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa kerätään, luokitellaan ja analysoidaan systemaattisesti siten, että syntyy uusi jäsennys. Artikkeli voi pohjautua empiiriseen, teoreettiseen tai metodologiseen tutkimukseen. Artikkelikäsikirjoituksen tulee noudattaa rakenteeltaan tavanomaista tieteellisen artikkelin jäsennystä.

Tieteellisissä artikkeleissa käytetään vertaisarviointia (ns. referee-menettelyä), jossa kaksi toimituksen ulkopuolista asiantuntijaa arvioi käsikirjoituksen julkaisukelpoisuuden. Toimitus päättää soveltuvuudesta vertaisarviointiin. Käsikirjoitus lähetetään arvioijille nimettömänä. Siksi artikkelikäsikirjoitus tulee lähettää toimitukselle sellaisessa muodossa, etteivät kirjoittajat ole siitä tunnistettavissa, huomaa poistaa kirjoittajatiedot myös tiedoston tallennuksen metatiedoista. Vertaisarvioijien lausunnot toimitetaan kirjoittajille mahdollisia muutoksia varten.

Tieteelliseen käsikirjoitukseen tulee liittää myös suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät. Tiivistelmässä kiteytetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja aineisto sekä keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Suomenkielisen tiivistelmän loppuun lisätään Tulosten merkitys –osio, jossa tiivistetään noin kolmella virkkeellä, miten tutkimuksen tuloksia voi soveltaa käytännössä. Tiivistelmään lisätään avainsanat. Englanninkieliseen tiivistelmään (Abstract) lisätään englanninkielisinä artikkelin otsikko, kirjoittajatiedot ja Keywords (avainsanat), ei Tulosten merkitys -osiota.

Kuntoutus-lehti on 20.3.2018 lähtien ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus).

Katsaukset ja analyysit

Katsaukset ja analyysit -osastossa julkaistaan tutkimuksellisia kirjoituksia ja katsauksia ja analyysejä, jotka eivät täytä tieteellisen alkuperäistutkimuksen vaatimuksia. Tällainen kirjoitus voi olla tutkimuskirjallisuuteen perustuva erittely jonkin aiheen käsittelystä tai empiiriseen aineistoon perustuva jäsennelty kuvaus. Lisäksi kirjoitus voi olla ammatillisesti painottunut, käytännön työhön perustuva kuvaus, esimerkiksi tapausselostus. Katsauksiin ja analyyseihin ei sovelleta vertaisarviointia. Kirjoitusten rakenne voi olla tieteellistä artikkelia vapaamuotoisempi. Väliotsikoita ja lähdeluettelo saa olla, mutta ne eivät ole pakollisia. Kirjoitukseen lisätään Tulosten merkitys -osio sekä avainsanat suomenkielisinä mutta ei tiivistelmää.

Huom. Systemaattiset katsaukset pyydetään tarjoamaan tieteellisten artikkeleiden osastoon.

Puheenvuorot

Puheenvuoro voi olla keskustelunavaus tai oma kannanotto kuntoutuksen kannalta ajankohtaiseen aiheeseen. Se voi olla myös esimerkiksi empiiriseen aineistoon perustuva, katsausta ja analyysia suppeampi kuvaus.

Muut asiantuntijakirjoitukset

Lehdessä julkaistaan myös kuntoutuksen alaan liittyviä hanke-esittelyjä, koulutusesittelyjä, kirja-arvioita ja lectio praecursorioita. Kuntoutuksessa tapahtuu -palstalla julkaistaan lyhyitä kirjoituksia ajankohtaisista keskustelunaiheista ja tapahtumista, esimerkiksi väitöksistä ja hankkeiden kuulumisista.


Sisältö päivitetty 08.06.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons