Suoraan sisältöön

Ala-Kauhaluoma Mika

Yhteyspäällikkö, VTT
Puh: 044 781 3096
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


@MKauhaluoma

 

Asiantuntijuus

  • Ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallit
  • Työelämäyhteydet ja työllistymisen tukitoimet
  • Kuntoutusjärjestelmän toiminta
  • Arviointitutkimus ja yhteiskehittäminen
  • Osallisuus

Hankkeita:

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet (Kela, 2013-2016)
Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (Valtioneuvosto, 2014-2016)
Liikunta ja osallisuus. Järjestöjen välisen yhteistoiminnan tehostaminen paikallistasolla osallisuuden edistämiseksi (STEA, 2015-2017)
Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (ESR, 2015-2018)

Osatyökykyisiin kohdistuva työvoiman kysyntää ja sen kehittämistä koskeva tutkimus (TEM, 2017)

Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO). Yhteishanke erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi (Helsingin kaupunki 2018-2021)

Iiisisti töihin – uudella tavalla osatyökykyisille ja vammaisille työpaikkoja (ESR, 2019-2022)

Monimenetelmäinen tutkimus maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta toimivuudesta (Eduskunta 2017-2018)

Julkaisuja:

Ala-Kauhaluoma M,  Keskitalo E, Lindqvist T, Parpo A (2004) Työttömien aktivointi. Kuntouttava työtoiminta -lain sisältö ja vaikuttavuus. Lain arviointitutkimuksen loppuraportti. Stakes, tutkimuksia nro. 141.

Ala-Kauhaluoma M (2005) Keppiä ja porkkanaa. Voidaanko työttömien aktivoinnilla vaikuttaa työllistymiseen ja hyvinvointiin? Yhteiskuntapolitiikka 70:1, 42–53.

Ala-Kauhaluoma M, Lempola H-M, Härkäpää K (2005) Kokonaisvaltaista tukea yksilölle. Equal-ohjelman kansallisessa teematyössä kerättyjä käytäntöjä, kokemuksia ja tuloksia. Kuntoutussäätiön työselosteita 30. Helsinki.

Ala-Kauhaluoma, M & Härkäpää, K (2006) Yksityinen palvelusektori heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä. Työpoliittinen tutkimus 312, Työministeriö, Helsinki.

Ala-Kauhaluoma M (2007)  Toimeenpanon haasteita ja arvioinnin ratkaisuja. Tutkimus uusista työllistymisen tukemisen tavoista.  Kuntoutussäätiön tutkimuksia 76. Helsinki.

Ala-Kauhaluoma M, Laurila H, Haapasalo S (2008) Oppimisvaikeudet tukipalvelun haasteena. Lukineuvola -hankkeen arviointitutkimus. Kuntoutussäätiön työselosteita 35. Helsinki.

Ala-Kauhaluoma M & Laurila H (2008) MS ja työ. MS-tautia sairastavat suomalaiset, työssä selviytyminen ja kuntoutus. Suomen MS-liiton raporttisarja (tutkimuksia) 13.

Ala-Kauhaluoma M (2009)  MS-tautia sairastavien kuntoutukseen osallistuminen ja kuntoutustarve. Kuntoutus 32:1, 4-13.

Henriksson M, Ala-Kauhaluoma M (2009) Finnish Rehabilitation Experiment for Temporarily Employed Academic People – Evaluation of the Model and First Results. International Journal of Rehabilitation Vol 32, Supplement 1, 80–81.

Ala-Kauhaluoma M,  Henriksson M (2010) Akateemisten pätkätyöläisten kuntoutustarpeen arviointi mini-interventiona. Kuntoutus, 33, 2, 18-33.

Ala-Kauhaluoma M, Henriksson M (2011) Akateemisten pätkätyöläisten hyvinvointi ja kuntoutus. TUULI-kehittämishankkeen arvioinnin loppuraportti. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 77. ISBN 978-951-669-870-3 (nid.), 978-951-669-871-0 (pdf).

Ala-Kauhaluoma M. ym (2013). Sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyö. Loppuraportti 10.9.2013. Tilaajana Tampereen kaupunki. Yhteistyössä Innolink Oy, Sosiaalikehitys Oy, Kuntoutussäätiö.

Notkola Veijo, Pitkänen Sari, Tuusa Matti, Ala-Kauhaluoma Mika, Harkko Jaakko, Korkeamäki Johanna, Lehikoinen Tuula, Lehtoranta Pirjo, Puumalainen Jouni
(2013) Nuorten syrjäytyminen tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu, Eduskunta.

Ala-Kauhaluoma, Henriksson, Saarinen (2013) Kolmas sektori kuntoutuksen toimijana. Teoksessa Kuntoutus muuttuu – entä kuntoutusjärjestelmä. (Toim. Ashorn, Autti-Rämö, Rajavaara). Kelan tutkimusosasto.

Puumalainen, J, Laisola-Nuotio A, Ala-Kauhaluoma M (2014) Toteutuuko liikkumisen vapaus? Kokemuksia ja näkemyksiä vammaisten henkilöiden liikkumisen mahdollisuuksista Suomessa, Invalidiliitto ry.

Riitta Seppänen-Järvelä (toim. 2014): Kuntoutuksen yhteistoiminta osaksi työn arkea. Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 84. Kelan tutkimusosasto, Helsinki.

Tuusa M. & Ala-Kauhaluoma M (2014) Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42

Ala-Kauhaluoma M. & Tuusa M. (2015) Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Kuntoutus 37:1, 35-42.

Harkko J. & Ala-Kauhaluoma M (2015) Nuorten aikuisten kuntoutusrahaetuudet ja kuntoutuspalvelut. Kuntoutus 37:1, 42-50.

Vesala Hannu T., Klem Simo, Ala-Kauhaluoma Mika & Harkko J. (2016) Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä. Kehitysvammaliiton selvityksiä 11.

Ala-Kauhaluoma M. ym. (2016) Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot. Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA) –loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3

Pitkänen S., Mertala, Ala-Kauhaluoma (2016) TE-palveluissa vahvistettava kokeiluista kumppanuuksiin perustuvaa monikanavaisuutta ja yhteiskehittämistä. Työpoliittinen aikakauskirja 59:1.

Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. (2016) Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 144

Ahlström M, Ala-Kauhaluoma M. (2016) Työhön paluu traumaattisen surun jälkeen. Kuntoutus 4:39, 29-35.

Ala-Kauhaluoma, M; Kesä, M; Lehikoinen, T; Pitkänen, S. (2017) Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42.

Ala-Kauhaluoma, Tuusa, M. (2017) Kuntoutuksen uudistamiskomitea jätti ehdotuksensa – toteutuuko oikeus kuntoutukseen. Kuntoutus 40: 3-4, 88-91.

Ala-Kauhaluoma, M ym. (2018) Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu.

Rinne H., Pitkänen S., Vuorento M., Ala-Kauhaluoma M. (2018) Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu.

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2018). Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi (2018). http://www.julkari.fi/handle/10024/137281

Ala-Kauhaluoma, M ym. (2018) Selvitys sijoita ja valmenna-mallin (IPS-mallin) tuloksista ja toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntoutussäätiön työselosteita https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2018/11/Sijoita-ja-valmenna-tyoselosteita-55-18.pdf


Sisältö päivitetty 21.03.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons