Suoraan sisältöön

Korkeamäki Johanna

Erikoistutkija
Puh: 044 781 3127
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Erikoistutkija, VTT, HuK, AmO

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0962-6475

Asiantuntijuus

Työskentelen Kuntoutussäätiössä erikoistutkijana. Olen perehtynyt erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin sekä kuntoutukseen erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ajankohtaiset hankkeet

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa

Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu – opinnoissa koetut vaikeudet sekä kuntoutuksen tarve ja kohdentuminen opiskelijoilla

Uusimmat julkaisut

Korkeamäki J (2023). Piilotetut vaikeudet. Oppimisvaikeuksien diagnosointi, toimijuus ja toimintamahdollisuudet aikuisen elämänkulussa. Helsingin yliopisto.

Korkeamäki, J., Hautamäki, L., Peltonen, K., Puumalainen, J., Hotti, J. & Poutiainen, E. (2023). Kuntoutusta rakentamassa. Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskokeilun arviointitutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 28, Kela.

Korkeamäki, J., Parkkila, M. & Poutiainen, E. (2023). Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 26, Kela.

Parkkinen, M., Rinne, H., Korkeamäki, J., Parkkila, M., Vaalasranta, L. & Poutiainen, E. (2022). Sosioekonomisen perhetaustan yhteys Kelan mielenterveysperusteiseen kuntoutukseen osallistumiseen toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Kuntoutus, 45(3), 20–37.

Korkeamäki, J. (2021). Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa: Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus, 41(1), 6–17.

Korkeamäki, J. & Vuorento, M. (2021). Ilmoitettujen terveys- ja toimintarajoitteiden vaikutus korkeakouluopiskeluun: Eurostudent VII -tutkimuksen artikkelisarja. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Rinne, H., Korkeamäki, J. & Villa, T. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden koetut oppimisvaikeudet ja niiden yhteys elämän eri osa-alueisiin. Kuntoutus, 44(1), 24–36.

Muita julkaisuja

Korkeamäki, J., Harkko, J., Poutiainen, E. & Vaalasranta, L. (2020). Tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen nuorten mielenterveyskuntoutuksessa. Kuntoutus, 43(1), 50–60.

Korkeamäki, J., Salakka, I., Pietilä, P. & Hautamäki, L. (2020). Opiskeluvalmennus opiskelijan tukena ammatillisissa opinnoissa. Kelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennuksen arviointi. Kuntoutusta kehittämässä 22, Kela.

Rinne, H., Korkeamäki, J., Naamanka, E. & Villa, T. (2020). Erityisopetukseen osallistuminen ja opintojen jatkaminen toisella asteella: Perhetaustan ja terveyden yhteys. (pdf) Yhteiskuntapolitiikka 85 (4), 382–394.

Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E (2019). Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja. Helsinki: Kela.

Korkeamäki J (2019). Aikuisen lukivaikeus ja tuen muodot. (pdf) Teoksessa Takala M & Kairaluoma L (toim.) Lukivaikeudesta lukitukeen. Helsinki: Gaudeamus.

Parkkila M., Ryökkynen S., Vaalasranta L., Männistö E., Korkeamäki J. ja Gustavsson-Lilius M., (2018). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja psykososiaalista hyvinvointia kartoittava kysely ammatillisissa opinnoissa. Helmi-hankkeen loppuraportti. (pdf) Kuntoutussäätiön työselosteita 57/2018

Korkeamäki J, Haarni I & Seppälä U (2017). Oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuuden vaikeuksien sosiaalinen rakentuminen ja toimijuus. Teoksessa Karvonen S, Kestilä L & Mäki-Opas T (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

Korkeamäki, Johanna & Haikonen, Helena (2016): Kaikille avoin koulutus? Oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin liittyvät opiskeluvaikeudet ja tuen tarpeet nuorilla ja aikuisilla. Teoksessa Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 2016.

Korkeamäki, Johanna, Haikonen, Helena & Poutiainen, Erja (2015): Opiskeluvalmennuksen kirjallisuuskatsaus. Kelan kehittämishankkeiden julkaisuja.

Korkeamäki, Johanna & Korkiala, Terhi (2016): Miten tukea työkykyä ja oppimista työuran alussa? Työpoliittinen aikakauskirja 1/2016.

Korkeamäki, Johanna (2010). Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. (pdf) Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, Johanna, Haarni, Ilka & Seppälä, Ullamaija (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi sosiaalisena toimintana. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 109–122.

Haapasalo, Seija & Korkeamäki, Johanna (2010). Opi oppimaan -hanke kehitti palveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Kuntoutus 33 (3), 17–23.

Korkeamäki, Johanna & Haapasalo, Seija (2010). Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen. Aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena. Kuntoutus 33 (4), 38–46.

Korkeamäki, Johanna (2011). Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin. Aikuiskasvatus 31 (2), 128–135.

Haapasalo, Seija & Korkeamäki, Johanna (2009) (toim.). Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Opi oppimaan -hankkeen väliraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 38/2009. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, Johanna, Reuter, Anni & Haapasalo, Seija. (2010). Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus, arviointi ja kuntoutus. Opi oppimaan -projektin toimeenpano ja tulokset. Kuntoutussäätiön työselosteita 40/2010. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, Johanna & Haapasalo Seija (2010). Miten tukea oppimisen ja tiedonkäsittelyn esteettömyyttä? Teoksessa Esteettömyys. Osa 1: Johdanto ja periaatteet tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen suunnitteluun. SFS-KÄSIKIRJA 48-1.

Korkeamäki, Johanna (2010): Esteetön viestintä. Teoksessa Esteettömyys. Osa 1: Johdanto ja periaatteet tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen suunnitteluun. SFS-KÄSIKIRJA 48-1.

Korkeamäki, Johanna, Korkiala, Terhi & Terävä, Kimmo (2015). Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa. Kuntoutussäätiön oppaita.

Korkeamäki, Johanna & Nukari, Johanna (2014). Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet. Moniammatillinen ohjaus ja tuki. Kuntoutussäätiön oppaita.

Notkola, Veijo, Pitkänen, Sari, Tuusa, Matti, Ala-Kauhaluoma, Mika, Harkko, Jaakko, Korkeamäki, Johanna, Lehikoinen, Tuula, Lehtoranta, Pirjo, Puumalainen, Jouni, Ehrling, Leena, Hämäläinen, Juha, Kankaanpää, Eila, Rimpelä, Matti, Vornanen, Riitta (2013). Nuorten syrjäytyminen : tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013.

Tiainen, Raija, Oivo, Marja, Puumalainen, Jouni & Korkeamäki, Johanna (2011). Tukea masennuksen jälkeiseen työhön paluuseen. Työhön paluu -projektin loppuraportti ja arviointi. Kuntoutussäätiön työselosteita 42/2011. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Tuusa, Matti, Pitkänen, Sari, Shemeikka, Riikka, Korkeamäki, Johanna, Harju, Henna, Saares, Aurora, Pulliainen, Marjo, Kettunen, Aija, Piirainen, Keijo (2014). Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti. (pdf) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 15/2014.


Sisältö päivitetty 26.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons