Suoraan sisältöön

VN TEAS  -tutkimus selvittää Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden ohjaamista palveluihin

Kuntoutussäätiö on saanut toteutettavakseen selvityksen poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen asiakkaiden palveluihin ohjauksen toimivuudesta. Selvitys toteutetaan valtioneuvoston kanslian VN TEAS -rahoituksella. Hanke liittyy oikeusministeriön strategiaan, jonka vaikuttavuustavoitteena on, että rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät. Hanke tukee Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksen 2022 tavoitteita syrjäytymisen, rikollisuuden ja ylivelkaantumisen ehkäisystä. Hankkeen toteutuksessa kumppanina toimii Rikosuhripäivystys.

Palveluohjauksella ehkäistään uusintarikollisuutta

Kertaalleen rikokseen syyllistyneillä on usein merkittävä riski tehdä rikos uudelleen. Esimerkiksi tuoreessa tutkimuksessa tuodaan esille, että parisuhdeväkivallan tekijöillä on usein taustalla myös muuta väkivaltarikollisuutta. Toisaalta tutkimuksissa on myös näyttöä siitä, että rikosten tekijät ovat usein myös rikosten uhreja.

Uusintarikollisuuden ehkäisy sisältyy poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviin. Toimintaa ohjaavat tietyt keskeiset kansainväliset sopimukset sekä myös kotimainen lainsäädäntö. Ulosottolaitoksella on puolestaan velvollisuus antaa asiakkaalle ohjausta ulosottoasioissa. Lisäksi ulosotolla on tiettyjä velvoitteita informoida viranomaisia (esim. sosiaaliviranomaisia ja Digi- ja väestötietovirastoa) tietyissä tilanteissa olevien asiakkaiden, kuten alaikäisten ulosotosta.

Useiden eri tutkimusten mukaan kaikkinensa uusintarikollisuutta voidaan vähentää erilaisilla asiakkaille suunnatuilla toimilla ja palvelunohjauksella. Toimenpiteet on kannattavaa suunnitella huomioiden rikoksentekijätyypit ja hyödyntäen rikoksen osapuoliin liittyvää tutkimustietoa. Tutkijat ovat esimerkiksi kiinnittäneet huomiota siihen, että parisuhdeväkivallan torjunnan menetelmät, jotka keskittyvät yksinomaan parisuhdeväkivaltaan, eivät välttämättä ole mielekkäitä silloin, kun parisuhdeväkivalta on osa laajempaa rikoskäyttäytymistä.

Tavoitteena luoda laaja kuva asiakasohjauksen tilanteesta

Nyt käynnistyvän tutkimuksen päätavoitteena on luoda laaja kuva asiakasohjauksen tilanteesta sekä tuottaa kehittämisehdotuksia ja esittää mahdollisia lainsäädännön kehittämistarpeita. Hankkeen toisena tavoitteena on selvittää asiakasotoksen avulla asiakkaiden kokemuksia palveluihin ohjaamisesta ja sen vaikutuksista heidän elämänlaatuunsa ja uusintarikollisuuden vähentämiseen.

Hankkeessa keskitytään poliisin, rangaistusten täytäntöönpanon ja ulosoton toimintaan moniviranomaistoiminnassa. Eli käytännössä tutkimus kohdistuu poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja Ulosottolaitoksen toimintaan ja kohderyhmänä ovat niiden työntekijät ja asiakkaat. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan kesällä 2024.

Lisää tietoja valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Riikka Shemeikka
Tutkimus- ja kokeiluyksikön johtaja dos.
Kuntoutussäätiö
puh. 044 7813 102
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi

Erna Alitalo
Arviointipäällikkö
Kuntoutussäätiö
puh. 044 7813 201
erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä

Minna Piispa
Neuvotteleva virkamies
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikoksentorjunta ja seuraamukset rikoksentorjunta
puh. 02 951 502 23
etunimi.sukunimi@gov.fi


Sisältö päivitetty 21.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons