Suoraan sisältöön

Eläkkeeltä töihin -hankkeen tapahtumien avulla työllistyneille eläkeläisille kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työpaikoille lisää monimuotoisuutta

Eläkkeeltä töihin -hanke oli vuosina 2020–2022 toteutettu STEA-avusteinen kehittämishanke. Hankkeesta vastasi Eläkeliitto hankekumppaneinaan Suomen Yrittäjät ja Takuusäätiö. Ohjausryhmään osallistui myös Eläketurvakeskus. Hankkeen tavoitteita olivat eläkeläisköyhyyden vähentäminen ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisääminen. Lisäksi rakennettiin keinoja työpaikkojen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ikääntyneiden kansalaisten työkokemuksen sekä hiljaisen tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi suomalaisessa työelämässä.

Jälkikäteisarviointi koski yhdeksää Eläkkeeltä töihin -hankkeen järjestämää eläkeläisrekrytapahtumaa. Arvioinnissa keskityttiin kolmeen teemaan: 1) Paljonko työsuhteita on syntynyt toteutettujen tapahtumien avulla?, 2) Miten työntekijät ovat työssäolonsa kokeneet (onko vaikuttanut hyvinvointiin, taloudelliseen asemaan)? ja 3) Miten työnantajat ovat asian kokeneet, onko monimuotoisuus lisääntynyt ja onko sillä ollut myönteisiä vaikutuksia? Arvioinnissa hyödynnettiin kyselyjä, jotka oli lähetetty tapahtumiin osallistuneille organisaatioille ja eläkeläisille.

Kyselyyn vastanneista organisaatioista 47 % oli työllistänyt eläkeläisiä tapahtumien avulla. Eläkeläisiä oli työllistynyt yhteensä 114. Lisäksi 5 % organisaatioista oli sopinut haastatteluajan/-aikoja. Tapahtumien kautta työllistyneistä eläkeläisistä enemmistö (63 %) kertoi tekevänsä määräaikaista osa-aikatyötä (esim. sijaisuudet, keikkatyö tai sesonkityö).

Kyselyyn osallistuneet eläkeläiset kokivat työllistymisen vaikuttaneen kokonaisvaltaisesti heidän elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Lähes kaikki (94 %) olivat sitä mieltä, että työllistyminen on tuonut arkeen kaivattua tekemistä. Vastanneista 55 % kertoi työllistymisen lisänneen heidän hyvinvointiaan. Eläkeläisistä 56 % koki osallisuuden ja tarpeellisuuden kokemuksensa ja 51 % sosiaalisten suhteidensa vahvistuneen työllistymisen myötä. Työllistyminen oli tarjonnut myös mahdollisuuden jakaa ammattitaitoaan (49 % vastanneista) tai kehittää ja ylläpitää sitä (54 % vastanneista).

Työllistymisellä on ollut myönteistä vaikutusta taloudelliseen tilanteeseen. Eläkeläisistä 46 %:n mielestä työllistyminen on helpottanut arjen kuluista selviämistä ja 62 % koki taloudellisen tilanteensa kohentuneen.

Organisaatiot olivat hyvin yksimielisiä eläkeikäisten työntekijöiden työllistämistä koskevista hyödyistä ja vaikutuksista (asteikko: 1 = täysin eri mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä). Organisaatioiden mukaan eläkeikäiset työntekijät ovat tarpeellinen ja joustava työvoimareservi (ka = 3,9). Heidän koettiin lisänneen organisaatioiden monimuotoisuutta (ka = 3,7). Eläkeikäisten työntekijöiden kokemustietoa ja osaamista on myös pystytty hyödyntämään organisaatioissa (ka = 3,6).

– Eläkkeeltä töihin -hankkeen jälkikäteisarviointi tarjosi monipuolisesti tietoa toteutetuista yhdeksästä tapahtumasta. Eläkeläisille suunnatun kyselyn tulokset kertovat lukuisista työllistymisen myönteisistä vaikutuksista hyvinvointiin ja talouteen. Myös työllistäneet organisaatiot vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä ja kokivat työyhteisönsä monimuotoisuuden lisääntyneen, toteaa Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Mari Ruuth.

– Työvoimapula Suomessa on kova. Yrittäjien ja organisaatioiden olisi syytä herätä löytämään eläkeläisten työvoimapotentiaali. He eivät ongelmaa ratkaise, mutta voivat tuoda siihen helpotusta. Eikä heille tarvitse kertoa, mitä työnteko on, korostaa Eläkkeeltä töihin -hankkeen projektipäällikkö Antero Kupiainen.

Lisätietoja

Arvioinnin vastuuhenkilö: Mari Ruuth, erityisasiantuntija, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3181 mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi

Antero Kupiainen, projektipäällikkö, Eläkeliitto/Eläkkeeltä töihin -hanke, p. 040 7257 031, antero.kupiainen@elakeliitto.fi


Sisältö päivitetty 13.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons