Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö mukana sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmisteluhankkeessa

Sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ja leviämistä halutaan lisätä perustamalla EU-jäsenmaihin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia. Kuntoutussäätiö on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamassa hankkeessa, jossa valmistellaan ja pilotoidaan Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta.

Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää systeemistä muutosta ja ratkaisujen leviämistä yli sektorirajojen. Innovaatioita tarvitaan yhä monimutkaisempien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun, mikä vaatii yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta ovat välttämättömiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uusien teknologisten ratkaisujen ja tuotteiden lisäksi tarvitsemme uusia toimintamalleja ja konsepteja, joita voidaan kutsua myös sosiaalisiksi innovaatioiksi.

EU:n komissio on tunnistanut sosiaalisten innovaatioiden merkityksen tulevaisuuden haasteiden ratkaisuissa. EU-jäsenvaltioihin ollaan perustamassa kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia, joiden tavoitteena on nostaa sosiaalisten innovaatioiden merkitystä sekä edistää sosiaalisten innovaatioiden leviämistä ja jäsenmaiden välistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa.

Demos Helsinki on yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kartoittanut vuoden 2022 aikana Suomen sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä osana monikansallista ”Pan-European Social Innovation Lab” (PEnCIL) -projektia. Kartoituksessa todettiin, että Suomessa on monia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä tukevia rakenteita ja useita innovaatiotoimijoita, mutta kokonaiskuvan piirtäjä tai koordinoija puuttuu. Demos Helsingin selvityksessä on kuvattu sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toimintamalli.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden verkostoa

Helmikuun alussa käynnistyneen Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeen tavoitteena on vuoden 2023 aikana luoda edellytyksiä sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiselle hyödyntämällä olemassa olevia innovaatioekosysteemin toimijoita, verkostoja ja rakenteita. Hankkeessa pilotoidaan Demos Helsingin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toimintamallia. Tavoitteena on myös liittää osaamiskeskuksen toiminta jo olemassa olevaan Innokylän toimintaan ja tekniseen alustaan.​

Hankkeessa kootaan alueellisia verkostoja sosiaalisten innovaatioiden ympärille, lisätään tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistetään sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta, tehdään yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa sekä luodaan pohjaa sosiaalisten innovaatioiden validointiprosessille. Marraskuussa 2023 toteutetaan Sosiaalisten innovaatioiden päivä, joka tarjoaa foorumin innovaatioiden kehittäjien ja rahoittajien kohtaamisille.

Verkostot ja toimijat yhteiskehittämään

Valmistelu ja pilotointi toteutetaan seitsemän toimijan yhteishankkeena, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii päätoteuttajana ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina. Kuntoutussäätiö kehittää hankkeessa mm. sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikkoa. Hanke täydentää Kuntoutussäätiön yhteisötalouteen ja sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää toimintaa ja verkostoja. Kuntoutussäätiö vastaa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa (2021–2023) sosiaalisten innovaatioiden työpaketista.

Hanketoimijat muodostavat valmistelulle ydinryhmän, mutta mukaan tarvitaan muitakin. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta on ensiarvioisen tärkeää tuoda yhteen yhteiskehittämisen ja sosiaalisten innovaatioiden parissa toimivat organisaatiot, verkostot ja yksittäiset toimijat. Mukaan kaivataan toimijoita niin järjestöistä, julkiselta sektorilta kuin yrityksistäkin.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Lue lisää

Yhteisötalouden ja sosiaalisten innovaatioiden osaamisaluetta vahvistetaan Kuntoutussäätiöllä

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankesivu (Innokylä)

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi (THL)


Sisältö päivitetty 16.03.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons