Suoraan sisältöön

Sosiaaliturvan valmisteluissa täytyy huomioida haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 26.9.2022 pyöreän pöydän keskustelun sosiaaliturvasta ihmisoikeutena. Johtaja Riikka Shemeikka piti tilaisuudessa puheenvuoron, jossa hän esitti Kuntoutussäätiön kannanoton. Kuntoutussäätiö haluaa painottaa, että sosiaaliturvan tulee olla riittävä ja julkisten palveluiden saavutettavia kaikille, myös haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.

Tukijärjestelmää pitää yksinkertaistaa

Arvioiden mukaan Suomessa on yli 650 000 ihmistä, joilla on vakavia ongelmia perustoimeentulonsa kanssa. Tukijärjestelmä on Suomessa monimutkainen, hankalasti hahmotettava ja uuvuttava, ja sitä kehitetään parhaillaan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean työssä. Kuntoutussäätiö pitää tärkeänä, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pystyvät osallistumaan sosiaaliturvajärjestelmän muutosten suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen.

Kuntoutussäätiö esittää, että tukijärjestelmän kehittämisessä kerätään laajasti kokemusperäistä tietoa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten arjen kokemuksista ja annetaan heidän äänelleen mahdollisuus tulla kuuluviin. Sosiaaliturvaetuuksia tulee kehittää niin, että mahdollisimman monella ihmisellä on mahdollisuus ansaita edes osa toimeentulostaan työllä ja työnteko on heille kannattava vaihtoehto.

Järjestöt auttavat siellä minne julkinen sektori ei palveluillaan yllä

Järjestöt ovat jatkuvassa yhteydessä ihmisten arkeen ja todellisuuteen, ja niillä on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä ja köyhyyden vähentämisessä. Ne kykenevät ennakoimaan monia ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen vaikuttavia kehityskulkuja jo paljon ennen kuin nämä asiat tulevat viranomaisten tietoon. Suomessa on arvioiden mukaan 30 000 – 50 000 työikäistä ihmistä, jotka eivät tällä hetkellä kiinnity tuloksellisesti mihinkään työllistymispalveluun. Näille ihmisille kuntouttava työtoiminta tai palkkatuettu työ on elämäntilanteeseen ja toimintakykyyn nähden liian vaativaa.

Kuntoutussäätiö esittää, että järjestöjen asemaa työllistymisedellytyksien parantamisessa tuetaan ja toimintaan kohdennetaan myös valtion tukea. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää järjestöjen tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen ihmisten työllistymisedellytyksiä parantavassa toiminnassa.

Kuntoutumisrauha turvaisi kuntoutujan toimeentulon

Kuntoutus, eli ihmisten työ- ja toimintakyvyn parantaminen, on tehokas ja kustannusvaikuttava keino torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä. Kuntoutuminen voi olla pitkä prosessi erityisesti silloin, jos kuntoutujalla on monia ja laaja-alaisia toimintakyvyn haasteita tai hän on ollut pitkään työttömänä.

Ihmiset tarvitsevat kuntoutumisrauhan, jonka aikana kuntoutujan toimeentulo ja sosiaalietuudet turvataan, jotta hän voi keskittyä täysipainoisesti omiin kuntoutustavoitteisiinsa.

Lue Kuntoutussäätiön kannanotto kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 27.09.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons