Suoraan sisältöön

Tiedote: Kuntoutussäätiö toteuttaa arviointitutkimuksen toiminnallisten häiriöiden kuntoutushankkeesta vuosina 2020-2021

Kela on käynnistänyt toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen, jossa kokeillaan uusia malleja toiminnallisia häiriöitä sairastavien 18–67-vuotiaiden työ- ja opiskelukykyä lisäävään kuntoutukseen. Hankkeessa kehitetään myös terveydenhuollon ja Kelan järjestämän kuntoutuksen yhteistyötä. Hankkeen arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kehittämisvaiheessa olevan toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen toteutumista, toimivuutta, vaikutuksia ja hyötyjä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Arvio toteutetaan moninäkökulmaisesti kuntoutujan, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutuottajan näkökulmista. Tutkimus tuottaa tietoa kuntoutujan kuntoutuksen sisällöstä, etenemisestä sekä kuntoutumista edistävistä ja haittaavista mekanismeista.

Tutkimuskysymyksiin vastataan monimenetelmällisellä aineistonkeruulla. Kuntoutujan psykososiaalista toimintakykyä ja somaattista oirehdintaa sekä näissä tekijöissä tapahtuvaa muutosta selvitetään kuntoutuksen alussa, kuntoutuksen päättyessä sekä seurantajakson päättyessä toistettavin strukturoiduin kyselyin. Tutkimuksen aineistoja ovat myös kuntoutuksesta muodostuvat asiakirjat.

Tapaustutkimus koostuu kymmenen kuntoutujan ja heidän kuntoutustaan toteuttavien ammattilaisten kuntoutuksen alku- ja loppupuolella toteutettavista kerronnallisista teemahaastatteluista ja tämän tiedon yhdistämisestä muuhun tutkimusaineistoon. Lisäksi kuntoutujilta, kuntoutusta toteuttavilta ammattilaisilta sekä terveydenhuollon edustajilta kerätään kuntoutusjakson loppupuolella sähköiset kyselyaineistot.

Arviointitutkimuksen aineiston keruu alkaa maaliskuussa 2020 ja päättyy 2021 kesällä, jonka jälkeen alkaa aineiston analysointi ja raportointi. Tutkimuksen tuloksia esitellään hankkeen loppuseminaarissa joulukuussa 2021.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Arviointitutkimuksen vastuututkija Erja Poutiainen, erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi, 044 781 3156
Tutkija Jouni Puumalainen, jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi, 040 510 8941

Lisätietoja toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeesta: https://www.kela.fi/lehdistotiedotteet/-/asset_publisher/S3Q9lK5MESlT/content/kela-kokeilee-ja-kehittaa-toiminnallisten-hairioiden-kuntoutusta


Sisältö päivitetty 06.03.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons