Suoraan sisältöön

Tiedote: Oppimisvalmennuksella tukea aikuisille työelämään ja opiskeluun

Oppimisvalmennus tarjoaa arviointia, ohjausta ja harjoittelua aikuisille, joilla on oppimisvaikeuksia. Valmennus tukee työelämässä ja opiskelussa tarvittavia oppimistaitoja. Keskeistä on asiakkaan kannustaminen sekä yhdessä oppimisvalmentajan kanssa työstetyt, räätälöidyt ratkaisut. Lyhyilläkin valmennusjaksoilla on saatu lupaavia tuloksia.

Esimerkiksi nämä asiat nousevat esille Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hankkeen uudesta julkaisusta Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Siinä kuvataan oppimisvalmennuksen prosessia sekä tarkastellaan työelämään, opiskeluun ja apuvälineisiin liittyviä tukimahdollisuuksia. Oppaassa raportoidaan myös Opi oppimaan -hankkeessa toteutetun oppimisvalmennuksen arvioinnin tulokset.

Oppimisvalmennus tavoitti laajan kirjon eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisasiakkaita. Yhteensä valmennukseen osallistui 67 asiakasta. Heillä kaikilla oli diagnosoitu kehityksellinen oppimisvaikeus. Miehet hakeutuivat suhteellisesti naisia hieman useammin asiakkaiksi.

Noin puolet asiakkaista oli työssäkäyviä. Niin ikään miltei puolet asiakkaista kertoi kokeneensa mielenterveysongelmia. Muuttuvat työelämän vaatimukset näyttivät lisäävän tarvetta oppimisvaikeuksien huomiointiin, työjärjestelyihin ja kuntoutuspalveluihin.

Valtaosa (84 %) seurantakyselyyn vastanneista koki, että Opi oppimaan -hankkeen toiminnalla oli ollut myönteistä vaikutusta omaan elämäntilanteeseen. Oppimisvalmennukseen osallistuneet raportoivat muita useammin tehneensä muutoksia työ- ja opiskelutapoihinsa sekä pitivät valmennusta hyödyllisenä työelämässä ja opinnoissa eteenpäin pääsemiseksi.

Taustaa Opi oppimaan -hankkeesta

Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Opi oppimaan -hankkeen (2006–2010) tavoitteena oli kehittää kuntoutuspalveluja nuorille ja aikuisille, joilla on opiskelua ja työssä selviytymistä haittaavia kehityksellisiä oppimisvaikeuksia ja jotka eivät ole saaneet peruspalveluiden kautta tarvitsemaansa tukea. Hanketta on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeessa räätälöitiin sekä olemassa olevia palveluita (oppimisvalmiuksia kartoittava psykologin tutkimus ja ryhmäkuntoutusmalli) paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi että kehitettiin aivan uudenlaisia työskentelymalleja (oppimisvalmennus ja lukikonsultointi) kohderyhmän kuntoutukseen. Uusia lyhytkestoisia palveluita voivat toteuttaa aiempaa useammat ammattiryhmät.

Opi oppimaan -hanke on tuottanut kaikkiaan yhdeksän julkaisua. Materiaalit ovat vapaasti luettavissa opioppimaan.fi -verkkosivulta, jota päivitetään myös hankkeen jälkeen. Sivusto sisältää kattavan tietopaketin aikuisten oppimisvaikeuksista ja tukikeinoista.

Lisätiedot

Oppimisvalmentaja, KM Ulla Reiterä-Paajanen
p. 044 781 3143 | ulla.reitera-paajanen@avire.fi

Reiterä-Paajanen Ulla & Haapasalo Seija: Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona.
Opi oppimaan -hanke. Helsinki: Kuntoutussäätiö 2010. Saatavilla pdf-muodossa.


Sisältö päivitetty 07.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons