Suoraan sisältöön

Kuntoutuksessa ja työelämän ulkopuolella olevien oppimisvaikeuksiin kiinnitettävä huomiota — Opi oppimaan -hankkeen loppuarviointi valmistunut

Yli puolet työelämän ulkopuolella olevista koki oppimisvaikeuksien vaikuttaneen merkittävästi elämänvalintoihin ja seitsemän kymmenestä kertoi jääneensä ilman palveluita. Myös naiset olivat jääneet miehiä useammin ilman tukea.

Hankkeen asiakkaista 80 prosenttia koki loppuarvioinnin seurantakyselyn mukaan, että palveluihin osallistumisella oli omaan elämäntilanteeseen myönteinen vaikutus. Hieman useampi oli myös työssä seurantahetkellä kuin hankkeessa aloittaessaan.

Palvelujärjestelmän toimimattomuudesta kertoo se, että myöskään suuria vaikeuksia tai oppimisvaikeuden ohella muita ongelmia kokeneet eivät olleet saaneet tarvitsemiaan palveluita. Asiakkaista noin puolella todettiin mielenterveyden ongelmia, mikä omalta osaltaan vahvistaa kohderyhmän kuntoutuspalvelujen kehittämisen tarpeita. Oppimisvaikeuksia voikin pitää selkeästi yhtenä tekijänä henkiselle kuormittumiselle ja mielenterveysongelmien ilmaantumiselle. Tämä asettaa haasteita erityisesti varhaiskuntoutukselle, jotta voitaisiin riittävän ajoissa tunnistaa kuormittuminen ja näin ennaltaehkäistä ongelmien kehittymistä masennukseksi ja uupumiseksi.

Uutta tietoa ja materiaalia aikuisten ohjaukseen

Hankkeen verkostokyselyn mukaan ammattilaisilla ei ole riittävästi tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista eikä vastuunjako aikuisten oppimisvaikeuksien suhteen ole selkeä. Niinpä hankkeen tarjoama koulutus ja materiaalit ovat tarjonneet kaivattua uutta tietoa ja välineitä ohjaukseen.

Opi oppimaan -hankkeessa julkaistiin elokuun aikana myös opas Ryhmästä voimaa aikuisten oppimisvaikeuksiin. Siinä esitellään hankkeessa kehitetty vertaistukea tarjoava ryhmäkuntoutuksen malli. Lisäksi oppaassa evästetään muiden ryhmien ohjaajia ja kouluttajia huomioimaan mukana olevien ryhmänjäsenten mahdollisia oppimisen vaikeuksia. Kuntoutuksessa keskeistä on tarjota tietoa oppimisvaikeuksista ja muistista, esitellä oppimista helpottavia keinoja ja jakaa kokemuksia toisten samanlaisia ongelmia kokevien kanssa.


Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Opi oppimaan -hankkeen tavoitteena oli kehittää kuntoutuspalveluja nuorille ja aikuisille, joilla on opiskelua ja työssä selviytymistä haittaavia kehityksellisiä oppimisvaikeuksia ja jotka eivät ole saaneet peruspalveluiden kautta tarvitsemaansa tukea.

Hankkeessa räätälöitiin sekä olemassa olevia palveluita (oppimisvalmiuksia kartoittava psykologin tutkimus ja ryhmäkuntoutusmalli) paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi että kehitettiin aivan uudenlaisia työskentelymalleja (oppimisvalmennus ja lukikonsultointi) kohderyhmän kuntoutukseen. Uusia lyhytkestoisia palveluita voivat toteuttaa aiempaa useammat ammattiryhmät.

Hanke on tuottanut kaikkiaan kahdeksan julkaisua ja myöhemmin syksyllä ilmestyy oppimisvalmennusta koskeva opas. Materiaalit ovat vapaasti luettavissa opioppimaan.fi -verkkosivuilta, joita päivitetään myös hankkeen jälkeen, lisätiedot: ann-marie.norrgrann@kuntoutussaatio.fi. Sivusto sisältää kattavan tietopaketin aikuisten oppimisvaikeuksista ja tukikeinoista.

Lisätiedot

Johanna Korkeamäki
tutkija
puh. 044 781 3114
johanna.korkeamaki(AT)kuntoutussaatio.fi

oppimisvaikeus.fi


Toimittajakappaleet ja myynti


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons